ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ

6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanununa göre işverenlerin, çalışanlarına iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda eğitmesi belirtilmiştir. Bu kanuna istinaden 15.05.2013 tarihinde “Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik” yayınlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Bu yönetmeliğin 5 /4 ve 11. Maddesine göre ; 

Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde; 

a) Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat, ( Üç yılda bir kez ) 
b) Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat, ( İki yılda bir kez ) 
c) Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat ( Her yıl ) olarak her çalışan için düzenlenir. 

Eğitim Konuları 

1. Genel konular 

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler 
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları 
c) İşyeri temizliği ve düzeni 
ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar 

2. Sağlık konuları 

a) Meslek hastalıklarının sebepleri 
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması 
c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri 
ç) İlkyardım 
d) Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim 

3. Teknik konular 

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri 
b) Elle kaldırma ve taşıma 
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma 
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı 
d) Ekranlı araçlarla çalışma 
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri 
f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması 
g) Güvenlik ve sağlık işaretleri 
ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı 
h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü 
ı) Tahliye ve kurtarma 

4. Diğer konular (çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, kapalı ortamda çalışma, radyasyon riskinin bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık riskleri ve benzeri)

© 2019 Reform Akademi İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Merkezi